اساطیر ایرلندی

اساطیر پیش از مسیحیت ایرلند به‌طور کامل به دوران پس از آن نرسیدند. اما بسیاری از آنها در ادبیات ایرلندی سده‌های میانی حفظ شدند، گرچه تعابیر دینی از آنها زدوده شد. این شاخه از ادبیات گسترده‌ترین و نگهداری شده‌ترین از همهٔ دیگر بخش‌های اسطوره‌ای سلتیاست. اگر چه بسیاری از دستنویس‌ها بجا نمانده‌است اما می‌توان این نوشته‌های را به چهار دوره بخش‌بندی کرد: دوره اساطیری، دوره اولستر، دوره فنیان و دوره تاریخی. بخش‌هایی نیز هست که در هیچ‌یک ازین دوره‌ها نمی‌گنجد.

نگاره ای از یک بنشی

دوره اساطیریویرایش

این دوره شامل داستانهایی از خدایان پیشین و منشأ ایرلندی هاست که از دیگر دوره‌ها کمتر حفظ شده‌است.

دوره اولسترویرایش

 
کوخولین فردیاد را از عرض رودخانه می گذرارند.

این دوره به‌طور سنتی مجموعه ای است پیرامون سده یکم عصر حاضر می‌گذرد و بسیاری از رخدادهای آن در استانهای اولستر وکوناکت رخ می‌دهند. این بخش شامل داستانهایی حماسی از زندگی کنخبار مک نسا، شاه اولستر، پهلوانی نامی کوخولین پسر ایزد لوغ و دوستان و عشاق و دشمنان آنهاست.

دوره فنیانویرایش

همانند دوره اولستر این چرخه دربارهٔ کارهای پهلوانان ایرلندی است. داستانهای دوره فنیان در سدهٔ سوم عصر حاضر رخ می‌دهند و بیشتر در استانهای لینستر و مونستر جای دارند.

دوره تاریخیویرایش

این بخشی ماحصل کار شاعران قرون وسطی ایرلندی یا شاعران درباری است که به ثبت تاریخچه خانوادگی و شجره نامه پادشاهانی که به آنها خدمت می‌کرده‌اند می‌پردازد.

منابعویرایش