اسحاق بن حنین

پزشک و مترجم آثار علمی یونانی

اسحاق‌بن حُنِین (۲۹۸ هجری قمری-؟) ابو یعقوب اسحاق‌بن حنین‌بن اسحاق عبادی پزشک و مترجم آثار علمی یونانی بود.

او در خانواده‌ای نسطوری از قبیله عباد در حیره به دنیا آمد. نزد پدرش و نیز پزشکان مصر و انطاکیه دانش آموخت و در پزشکی و ترجمه سرآمد شد. خلیفه‌های عباسی به او توجه داشتند و قاسم‌بن عبیدالله وزیر المعتضد به او احترام و اعتماد داشت. در آشنایی بادانش‌های یونانی در حد پدرش و در فصاحت و زبان عربی از پدرش برتر بود. با گروهی از دانشمندان شیعه که از نزدیکان متکلم شیعی حسین‌بن نوبخت بودند آشنایی داشت و برخی گفته‌اند که مسلمان شد.

ترجمه‌ها

ویرایش

اسحاق آثار علمی و فلسفی زیادی را از یونانی به عربی ترجمه کرد و به ویژه به آثار فلسفی و نوشته‌های ارسطو توجه داشت. ترجمه‌های عربی او را از ترجمه‌های لاتینی همین آثار برتر دانسته‌اند.

منابع

ویرایش
  • مولوی، محمدعلی، اسحاق بن حنین، دانشنامه بزرگ اسلامی، جلد هشتم، بنیاد دائرةامعارف بزرگ اسلامی، تهران