باز کردن منو اصلی

اسفار اربعه با نام کامل الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الاربعة از معروف‌ترین آثار صدرالدین شیرازی شامل آخرین نظرات فلسفی او در حکمت متعالیه است که در چهار فصل (اول امور عامه وجود؛ دوم در جواهر و اعراض؛ سوم در خداشناسی و صفات او؛ چهارم در نفس و معاد) تنظیم شده و هر فصل آن با یکی از مراحل عملی و چهارگانه «مسافرت» های معنوی عرفا برای «رسیدن به خدا» که به اسفار اربعه مشهور است نامگذاری و هماهنگ شده‌است.[۱] ترجمه فارسی کامل این اثر با عنوان «حکمت متعالیه در اسفار عقلی اربعه» توسط محمد خواجوی در انتشارات مولی منتشر شده‌است.

اسفار اربعهویرایش

اسفار اربعه یا سفرهای چهارگانه بنا بر آثار و تعلیمات عارفان پیشین «مراحل عملی» یا در اصطلاح «مسافرت» های معنوی عرفا برای «رسیدن به خدا» است که ملاصدرا همنام و هماهنگ با آنها به شکل زیر کتاب خود را تنظیم کرده‌است.[۱]

سفرهای چهارگانه عرفا ترجمه فارسی سفرها تطبیق فصول کتاب اسفار
سفر اول: سفر من الخلق الی الحق مسافرت از مردم تا خدا فصل اول: در امور عامه وجود
سفر دوم: سفر بالحق فی الحق مسافرت با خدا دربارهٔ خدا فصل دوم: در جواهر و اعراض
سفر سوم: سفر من الحق الی الخلق بالحق مسافرت از خدا تا مردم با خدا فصل سوم: در خداشناسی و صفات خدا
سفر چهارم: سفر فی الخلق بالحق مسافرت درمیان مردم با خدا فصل چهارم: در نفس و معاد

منابعویرایش