اسپد گشنسپ

اسپد گشنسپ که در منابع بیزانسی از او به صورت Gousdanaspa یاد شده، از اشراف ایرانی از فیروزآباد بود که رهبر پشیبانان شیرویه در برابر پدرش خسرو پرویز بود. خسرو دستگیر و در خانه مهر-سپند زندانی گشت، مهرسپند دیگر ایرانی بود که از شیرویه در برابر پدرش پشتیبانی می‌کرد. سپس شیرویه به اسپد دستور داد تا رهبری کیفرخواست خسروپرویز برکنارشده را بدست گیرد. با این حال خسرو تمامی تهمت‌ها را یکی پس از دیگری رد کرد. اسپد احتمالاً همان اسپدی است که Theophanes از او به عنوان برادرخوانده شیرویه یاد کرده و گفته که او رهبری مذاکرات صلح با شاهنشاه هراکلیوس را بر عهده داشته.

منابعویرایش