اعداد بل عبارتست از تعداد کل حالت های افراز یک مجموعه. به زبان دیگر مجموع اعداد استرلینگ را اعداد بل گویند. و برای یک مجموعه n عضوی با (B(n نمایش میدهند.

این اعداد به افتخار اریک تمپل بل ، ریاضیدان اسکاتلندی نامگذاری شده اند[۱].

اعداد بل عبارت است از:

۴۱۴۰،۸۷۷،۲۰۳،۵۲،۱۵،۵،۲،۱ و.....

برای بدست آوردن الگوی این نوع اعداد ، روشی که پیشنهاد می شود ضربدر ۳ و سپس ۳ و نیم و به همین ترتیب تا آخر میتوان اعداد دیگر این مجموعه را بدست آورد.

افراز های مجموعه تمام زیر مجموعه هایی از آن مجموعه هستند که تمام اعضای مجموعه اصلی در آن مجموعه حضور داشته باشند .

به طور قراردادی، عدد بل متناظر با مجموعه تهی ، یک می باشد.

منابعویرایش

  1. نخستین درس در ریاضیات گسسته، نویسنده : ایان اندرسن، انتشارات صنعتی اصفهان