الفبای پارتی پهلوی

جدول الفبای پارتی یونیکد[۱][۲]

شماره کد حرف نام یونیکد برابر پارسی آوانگاشت
۱ U+10B40 (68416) 𐭀 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ALEPH الف a, ā
۲ U+10B41 (68417) 𐭁 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER BETH ب، و b, w
۳ U+10B42 (68418) 𐭂 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER GIMEL گ، غ g, γ
۴ U+10B43 (68419) 𐭃 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER DALETH د، ذ d, δ
۵ U+10B44 (68420) 𐭄 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HE هـ (در هزوارش‌ها کاربرد دارد و بیشتر صدای ـِ در هزاوارش می‌دهد) H, E
۶ U+10B45 (68421) 𐭅 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER WAW و، اوُـ، اُـ w, ō, ū
۷ U+10B46 (68422) 𐭆 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER ZAYIN ز z
۸ U+10B47 (68423) 𐭇 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER HETH ح، هـ (در هزوارش)، هـ، خ، ث (در نوشتهٔ پارتی) H, Ḥ, h, x, θ
۹ U+10B48 (68424) 𐭈 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TETH ط (در هزوارش)
۱۰ U+10B49 (68425) 𐭉 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER YODH ی، ایـ، اوـ، اِ (کشیده) y, ē, ū
۱۱ U+10B4A (68426) 𐭊 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER KAPH ک k
۱۲ U+10B4B (68427) 𐭋 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER LAMEDH ل l
۱۳ U+10B4C (68428) 𐭌 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER MEM م m
۱۴ U+10B4D (68429) 𐭍 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER NUN ن n
۱۵ U+10B4E (68430) 𐭎 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SAMEKH س s
۱۶ U+10B4F (68431) 𐭏 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER AYIN ء، ع (در هزوارش) '
۱۷ U+10B50 (68432) 𐭐 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER PE پ، ف، ب p, f, b
۱۸ U+10B51 (68433) 𐭑 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SADHE چ، ژ، ص (در هزوارش) č, ž, Ṣ
۱۹ U+10B52 (68434) 𐭒 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER QOPH ق (فقط در هزوارش‌ها) Q
۲۰ U+10B53 (68435) 𐭓 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER RESH ر r
۲۱ U+10B54 (68436) 𐭔 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER SHIN ش، ژ š, ž
۲۲ U+10B55 (68437) 𐭕 INSCRIPTIONAL PARTHIAN LETTER TAW ت، د t, d
۲۳ U+10B58 (68440) 𐭘 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE ۱ ۱
۲۴ U+10B59 (68441) 𐭙 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TWO ۲ ۲
۲۵ U+10B5A (68442) 𐭚 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER THREE ۳ ۳
۲۶ U+10B5B (68443) 𐭛 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER FOUR ۴ ۴
۲۷ U+10B5C (68444) 𐭜 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TEN ۱۰ ۱۰
۲۸ U+10B5D (68445) 𐭝 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER TWENTY ۲۰ ۲۰
۲۹ U+10B5E (68446) 𐭞 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE HUNDRED ۱۰۰ ۱۰۰
۳۰ U+10B5F (68447) 𐭟 INSCRIPTIONAL PARTHIAN NUMBER ONE THOUSAND ۱۰۰۰ ۱۰۰۰

منابعویرایش

  1. استاندارد یونیکد. http://www.unicode.org/versions/enumeratedversions.html. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک); پیوند خارجی در |وبگاه= وجود دارد (کمک); پارامتر |پیوند= ناموجود یا خالی (کمک)
  2. یونیکد. http://www.unicode.org/. پارامتر |عنوان= یا |title= ناموجود یا خالی (کمک); پیوند خارجی در |وبگاه= وجود دارد (کمک); پارامتر |پیوند= ناموجود یا خالی (کمک)