الوهیت یا الهی به مقام خدایی و ربوبیت گفته می‌شود. در معنای کلی هر اله را می‌توان متعلق این عنوان دانست، یعنی هرآنچه پرستیده شود، اما در کتب دینی چون الانسان کامل نقل است که:

"الوهیت جمع حقایق وجود و حفظ آن حقایق هریک در مرتبت خود آن است."[۱][۲]

پانویسویرایش