خداگرایی مکتبی‌ست فکری که بر پایهٔ آن خدا قادر به انجام هر کاری است و اصل و ریشه هر چیزی به خدا بر می‌گردد.

خداگرایی خدا را مالک و افریننده همه هستی می‌داند و خاستگاه و فرجام همه‌چیز معرفی می‌کند.

در برخی از موارد خداگرایی در برابر انسان گرایی قرار داده شده‌است.

به باور خداگرایی جهان از تنها ماده ساخته نشده‌است و چیزی فراتر از جسم و ماده نیز وجود دارد. جهانی فراطبیعی وجود دارد. در خداگرایی باور بر این است که روح وجود دارد.