خداگرایی مکتبی است فکری که بر پایهٔ آن خدا قادر به انجام هر کاری است و اصل و ریشه هر چیزی به خدا بر می‌گردد.[۱][۲] خداگرایی خدا را مالک و آفریننده همه هستی می‌داند و خاستگاه و فرجام همه‌چیز معرفی می‌کند. در برخی از موارد خداگرایی در برابر انسان گرایی قرار داده شده‌است. به باور خداگرایی جهان از تنها ماده ساخته نشده‌است و چیزی فراتر از جسم و ماده نیز وجود دارد. جهانی فراطبیعی وجود دارد. در خداگرایی باور بر این است که روح وجود دارد.

منابعویرایش

  1. divine - Dictionary.com.
  2. divine - Merriam Webster.