الگو:تبارنامه شاهنشاهی ماد

فرورتیش پدر
فرماندار قبیله‌ای
دیاکو
شاه ماد
نبوپولاسار
شاه بابل
فرورتیش
شاه ماد
دختر نبوپولاسار
شاهدخت بابلی
هووخشتره
شاه ماد
همسر اول
(؟)
الیاتس
شاه لیدیه
ایشتوویگو
شاه ماد
آرینیس
شاهدخت لیدیه
کرزوس
آخرین شاه لیدیه
ماندانا
شاهدخت مادی
کمبوجیه یکم
شاه انشان
بختنصر
شاه بابل
آمیتیس
شاهدخت مادی
کوروش بزرگ
شاه هخامنشی
کاساندان
شهبانوی هخامنشی
کمبوجیه دوم
شاه هخامنشی
بردیا
شاهزاده