الگو:جعبه سیاه

جعبه سیاه (سامانه)
Blackbox.svg
Concepts
جعبه سیاه (سامانه) · ماشین اوراکل
Methods and techniques
تست جعبه سیاه · Blackboxing
Related techniques
تغذیه رو به جلو (کنترل) · مبهم‌سازی
بازشناخت الگو · White box
شناسایی سیستم
Fundamentals
مدل ریاضیاتی · سیستم کنترل
سیستم باز · تحقیق در عملیات
سیستم ترمودینامیکی