باز کردن منو اصلی

سیستم ترمودینامیکی یا سامانه ترمودینامیکی به قسمتی از جهان گفته می‌شود که در حال بررسی است. این قسمت به وسیلهٔ مرزهایی از محیط اطراف خود جدا می‌شود. این مرزها می‌توانند فیزیکی با فرضی باشند. بقیه جهان محیط نامیده می‌شود.

انواعویرایش

سیستم بازویرایش

به سیستمی باز گفته می‌شود که بتواند با محیط خود تبادل انرژی و ماده داشته باشند.

سیستم بستهویرایش

به سیستمی گفته می‌شود که با محیط خود تبادل ماده نداشته باشند. همانند:یک لیوان دارای هر ماده شیمیایی در ظرف سر بسته.

سیستم تک‌افتادهویرایش

به سامانه‌ای تک‌افتاده گفته می‌شود که با محیط خود نه کار و نه انرژی مبادله کند.همانند:ظرف عایق دارای هر نوع ماده شیمیایی با پیستون غیر روان و فلاکس.

محیطویرایش

محیط، در ترمودینامیک، به قسمتی از فضا می‌گویند که جزو سیستم نبوده و آن را احاطه کرده باشد.

محیط ممکن است با سیستم تبادل انرژی (گرما) و جرم داشته باشد. برای توضیحات بیشتر در این مورد به سیستم‌های باز و بسته نگاه کنید.

همواره می‌توانیم محیط یک سیستم را کل جهان به جز آن در نظر بگیریم ولی در اکثر موارد به فرضیات ساده‌تری نیاز داریم. مثلاً در مورد کاسه‌ای که در یک اتاق قرار دارد، می‌توانیم فضای اتاق را محیط آن در نظر بگیریم بدون آنکه خطای قابل توجهی وارد محاسبات شود.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش