الگو:رده-نیاز

== استفاده ==


</اندازه شناسی>

توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

استفادهویرایش

</اندازه شناسی>