الگو:نر/2016-11-23

نگارهٔ روز
پیچِ طلایی

در تاریخ ۱۰ مه ۱۸۶۹ در مکانی در منطقه پرومونتوری، یوتا، دو خط آهن راه‌آهن مرکزی پسیفیک و راه‌آهن اتحادیه پسیفیک به هم متصل شدند. این اتصال باعث سراسری شدن خط شرقی-غربی راه‌آهن آمریکا شد.

Andrew J. Russell
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش