باز کردن منو اصلی

East and West Shaking hands at the laying of last rail Union Pacific Railroad - Restoration.jpg

در تاریخ ۱۰ مه ۱۸۶۹ در مکانی در منطقه پرومونتوری، یوتا، دو خط آهن راه‌آهن مرکزی پسیفیک و راه‌آهن اتحادیه پسیفیک به هم متصل شدند. این اتصال باعث سراسری شدن خط شرقی-غربی راه‌آهن آمریکا شد.