الگو:نر/2017-04-23

نگارهٔ روز
ان‌جی‌سی ۶۳۵۷

ان‌جی‌سی ۶۳۵۷ یک سحابی گسیلشی است که نزدیک ان‌جی‌سی ۶۳۳۴ در صورت فلکی کژدم قرار دارد. به این سحابی، سحابی جنگ‌وصلح هم گفته می‌شود. بخش غربی آن مشابه یک اسکلت است و هسته‌اش پیسمیس ۲۴-۱ نام دارد.

Originalwana
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش