الگو:نر محافظت شده/2017-04-23

Cosmic ‘Winter’ Wonderland.jpg

ان‌جی‌سی ۶۳۵۷ یک سحابی گسیلشی است که نزدیک ان‌جی‌سی ۶۳۳۴ در صورت فلکی کژدم قرار دارد. به این سحابی، سحابی جنگ‌وصلح هم گفته می‌شود. بخش غربی آن مشابه یک اسکلت است و هسته‌اش پیسمیس ۲۴-۱ نام دارد.