نگارهٔ روز
Persépolis, Irán, 2016-09-24, DD 15.jpg

سنگ‌نگاره‌های نقش برجستهٔ نیم‌رخ از صف سربازان گادر جاویدان شاهنشاهی هخامنشی که بر دیوارهٔ یکی از پلکان‌های اصلی کاخ آپادانا حجاری شده‌اند.

عکاس: دیگو دِلسو
بایگانیمشاهدهٔ نگاره‌های برگزیدهٔ بیشتر...

همچنین ببینیدویرایش