الگو:نر محافظت شده/2020-04-11

Persépolis, Irán, 2016-09-24, DD 15.jpg

سنگ‌نگاره‌های نقش برجستهٔ نیم‌رخ از صف سربازان گارد جاویدان شاهنشاهی هخامنشی که بر دیوارهٔ یکی از پلکان‌های اصلی کاخ آپادانا حجاری شده‌اند.
عکاس: دیگو دِلسو