باز کردن منو اصلی

جُفت‌گیری

به عمل جنسی جانداران به منظور تولید مثل، جُفت‌گیری گفته می‌شود جفت گیری یک عمل تولید مثل جنسی است. در این روش تولید مثل، گامت نر با گامت ماده ترکیب شده و سلول اولیه به وجود می‌آید.