نقاشی از مسجد شاه اصفهان

نقاشی از مسجد شاه اصفهان در فهرست نقشه‌ها و نقاشی‌های پاسکال کوست و اوژن فلاندن
این مسجد که در ضلع جنوبی میدان نقش جهان قرار دارد در سال ۱۰۲۰ هجری به فرمان شاه عباس اول در بیست و چهارمین سال سلطنت وی شروع شده و تزئینات و الحاقات آن در دوره جانشینان او به اتمام رسیده است.

نگارگر: پاسکال کوست