الگو:نر محافظت شده/2015-04-23

Garden gathering - MET - 03.9c.jpg


امروز سوم اردیبهشت روز اصفهان می‌باشد.
نقاشی روی کاشی مربوط به دوره صفویه بیانگر هنر صفوی.
نگاره خوشگذرانی چند زن را در یک باغ نشان می‌دهد.
محل نگهداری:موزه متروپولیتن نیویورک