باز کردن منو اصلی
Meiosis Stages - Persian.svg

مراحل تقسیم میوز
میوز یا کاستمان نوعی تقسیم هستهٔ یاخته است که در آن شمار کروموزوم‌های یاخته به نیم کاهش می‌یابند؛ تقسیم رشتمان باعث تولید یاخته‌هایی می‌شود که کاملاً همانند یاختهٔ مادر می‌باشند. در نتیجه این تقسیم نمی‌تواند به تنهایی پاسخگوی گوناگونی موجود در دنیای زنده باشد. ایجاد گوناگونی در دنیای زنده، مدیون این گونهٔ تقسیم یاخته‌ای است که کاستمان نام دارد.