باز کردن منو اصلی

Mehmoonifinal2.jpg

محفل رقص و بزم. بزم ضیافتی آیینی همراه با نوشیدن ساعت‌ها شراب همراه با شعر، موسیقی و رقص است. به نظر می‌رسد که ریشه آن به مراسم کهنی برمی‌گردد که خون گاو نر مصرف می‌شده که نشانگر عمل نهایی پادشاه و قدرت او به شمار می‌آمده است. بعدها شراب جایگزین خون گاو نر شد.