باز کردن منو اصلی

2017-04 Circumpolar trails sunset at La Hague lighthouse.jpg

ستارگان پیراقطبی، ستاره‌هایی هستند که در یک عرض جغرافیایی خاص بر روی زمین، هیچ‌گاه غروب نمی‌کنند، مانند ستاره قطبی و ستارگان صورت فلکی بنات النعش و ذات الکرسی.
این نگاره با استفاده از سرعت شاتر کند و با نمایی از یک فانوس دریایی در فرانسه ثبت شده‌است.
عکاس: 0x010C