توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

این الگو از نظر عملکرد در بعضی از مقالات مانند خط زمان آینده دور با الگوی پانویس تفاوت دارد لطفاً آنها را به صورت تغییرمسیر به یکدیگر پیوند ندهید.