باز کردن منو اصلی
مجراهای پروتئینی در پوسته یاخته و مواد منتشره به بیرون از سلول

در انتقالات و انتشارات سلولی، برخی از مولکول‌ها که خود توانایی عبور از فضای بین مولکول‌های غشاء را ندارند به کمک برخی از پروتئین‌های موجود در آن می‌توانند منتشر شوند. به این نوع انتشار که در آن برخی از مولکول‌ها از جایی که غلظت شان بیشتر است و با کمک مولکول‌های پروتئنی غشاء؛ به جایی که غلظت شان کمتر است حرکت می‌کنند، انتشار تسهیل شده یا آسان شده گفته می‌شود. مثلاً اسیدهای آمینه به این روش به سلول وارد یا از آن خارج می‌شوند.

در انتشار تسهیل (آسان) شده تعداد کانال‌های واحد سطح مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده سرعت هستند.

منابعویرایش