اندوپپتیداز

دسته ای از آنزیمها
(تغییرمسیر از اندوپروتئیناز)

اندو پپتیداز یا اندوپروتئیناز از انواع پروتئازها هستند که با شکستن پیوند پپتیدی آمینواسیدهای غیر پایانی زنجیره پپتیدی باعث پروتئین‌کافت می‌شوند (یعنی پروتئینها را برخلاف اگزوپپتیداز از وسط به پلی پپتیدهای کوچکتر میشکنند). اندوپپتیدازهای معروف عبارتند از تریپسین ، کیموتریپسین ، الاستاز و پپسین که بجز الاستاز بقیه آنزیمهای گوارشی هستند. گلوتامیل اندوپپتیداز و ترمولیزین از اندوپپتیدازهای باکتری‌ها هستند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. ویکی‌پدیای انگلیسی