اپسیلون کژدم

اپسیلون کژدم با نام بین‌المللی Larawag یک ستاره است که در صورت فلکی کژدم قرار دارد.

لسعه
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی کژدم
بعد ۱۶h ۵۰m ۰۹.۸s
میل -۳۴° ۱۷′ ۳۶″
قدر ظاهری (ع) ۲.۲۹
مشخصات
نوع طیف K2 IIIb
شاخص رنگ U−B 1.27
شاخص رنگ B−V 1.15
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)-۳ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: -۶۱۱.۸۳ mas/yr
میل: -۲۵۵.۸۷ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۴۹.۸۵ mas
قدر مطلق (MV)۰.۷۸
نام‌گذاری‌های دیگر
Wei, 26 Scorpii, Gl 639.1, HR 6241, CD -34°11285, HD 151680, LHS 3244, GCTP 3823.00, SAO 208078, FK5 628, CPD P-34°6635, HIP 82396.

منابعویرایش