اچ‌آر ۸۵۷ یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

اچ‌آر ۸۵۷
اطلاعات رصدی
مبدأ J2000      اعتدال J2000
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بعد ۰۲h ۵۲m ۳۲.۱۳s
میل ‏ ۱۱.۰″ ۴۶′ ‎–۱۲°
قدر ظاهری (ع) ۶.۰۴
مشخصات
نوع طیف K1 V
شاخص رنگ U−B 0.57
شاخص رنگ B−V 0.86
شاخص رنگ V−R 0.48
شاخص رنگ R−I 0.41
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)+۱۸.۴ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: ۳۹۷.۴۱ ± ۰.۴۵ mas/yr
میل: -۱۸۹.۳۲ ± ۰.۳۶ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۹۶.۶۰ mas
قدر مطلق (MV)۶.۰۴
جزئیات
درجه حرارت۵۲۲۵ ± ۵.۰ کلوین
سن۱ × ۱۰۸ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
BD-13 544, GJ 117, HD 17925, HIP 13402, HR 857, NS 0252-1246, YPC 599

منابع ویرایش