نیتروژن اکسید

(تغییرمسیر از اکسید نیتروژن)

نیتروژن اکسید می‌تواند به ترکیبی دوتایی از نیتروژن و اکسیژن، یا آمیخته‌ای از چنان ترکیباتی باشد:

بار خنثی

آنیون‌ها

کاتیون‌ها

علوم جوی

در شیمی اتمسفری:

  • NOx (یا NOx) اشاره به آمیخته‌ی NO و NO۲ دارد.
  • NOy (یا NOy) مجموع تمام گونه‌های اکسیده‌ی نیتروژنی اتمسفر (برای مثال: NOx + HNO۳ + HNO۲ + سایر) است.
  • NOz (یا NOz) شامل NOyهایی است که در خارج از گروه NOx هستند.

جستارهای وابسته

منابع