ایزوتوپ‌های روبیدیم

تاکنون ۳۲ ایزوتوپ از فلز روبیدیم شناسایی شده است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
71Rb 37 34 ۷۰٫۹۶۵۳2(54)# p 70Kr ۵/۲−#
72Rb 37 35 ۷۱٫۹۵۹۰8(54)# <1.۵ µs p 71Kr ۳+#
72mRb 100(100)# keV ۱# µs p 71Kr ۱−#
73Rb 37 36 ۷۲٫۹۵۰۵6(16)# <30 ns p 72Kr ۳/۲−#
74Rb 37 37 ۷۳٫۹۴۴۲۶5(4) 64.76(3) ms β+ 74Kr (۰+)
75Rb 37 38 ۷۴٫۹۳۸۵۷0(8) 19.0(12) s β+ 75Kr (۳/۲−)
76Rb 37 39 ۷۵٫۹۳۵۰۷۲2(20) 36.5(6) s β+ 76Kr ۱(−)
β+, α (۳٫۸×10−7%) 72Se
76mRb 316.93(8) keV ۳٫۰۵0(7) µs (۴+)
77Rb 37 40 ۷۶٫۹۳۰۴۰8(8) 3.77(4) min β+ 77Kr ۳/۲−
78Rb 37 41 ۷۷٫۹۲۸۱۴1(8) 17.66(8) min β+ 78Kr ۰(+)
78mRb 111.20(10) keV 5.74(5) min β+ (90%) 78Kr ۴(−)
IT (10%) 78Rb
79Rb 37 42 ۷۸٫۹۲۳۹۸9(6) 22.9(5) min β+ 79Kr ۵/۲+
80Rb 37 43 ۷۹٫۹۲۲۵۱9(7) 33.4(7) s β+ 80Kr ۱+
80mRb 494.4(5) keV ۱.6(2) µs ۶+
81Rb 37 44 ۸۰٫۹۱۸۹۹6(6) 4.570(4) h β+ 81Kr ۳/۲−
81mRb 86.31(7) keV 30.5(3) min IT (97.6%) 81Rb ۹/۲+
β+ (2.4%) 81Kr
82Rb 37 45 ۸۱٫۹۱۸۲۰۸6(30) 1.273(2) min β+ 82Kr ۱+
82mRb 69.0(15) keV 6.472(5) h β+ (99.67%) 82Kr ۵−
IT (.33%) 82Rb
83Rb 37 46 ۸۲٫۹۱۵۱۱0(6) 86.2(1) d EC 83Kr ۵/۲−
83mRb 42.11(4) keV 7.8(7) ms IT 83Rb ۹/۲+
84Rb 37 47 ۸۳٫۹۱۴۳۸5(3) 33.1(1) d β+ (96.2%) 84Kr ۲−
β (3.8%) 84Sr
84mRb 463.62(9) keV 20.26(4) min IT (>99.9%) 84Rb ۶−
β+ (<.1%) 84Kr
85Rb[n ۴] 37 48 ۸۴٫۹۱۱۷۸۹۷۳8(12) پایدار ۵/۲− ۰٫۷۲۱7(2)
86Rb 37 49 ۸۵٫۹۱۱۱۶۷۴2(21) 18.642(18) d β (99.9948%) 86Sr ۲−
EC (.0052%) 86Kr
86mRb 556.05(18) keV 1.017(3) min IT 86Rb ۶−
87Rb[n ۵][n ۶][n ۴] 37 50 ۸۶٫۹۰۹۱۸۰۵۲7(13) ۴٫۹۲3(22)×1010 a β 87Sr ۳/۲− ۰٫۲۷۸3(2)
88Rb 37 51 ۸۷٫۹۱۱۳۱۵۵9(17) 17.773(11) min β 88Sr ۲−
89Rb 37 52 ۸۸٫۹۱۲۲۷8(6) 15.15(12) min β 89Sr ۳/۲−
90Rb 37 53 ۸۹٫۹۱۴۸۰2(7) 158(5) s β 90Sr ۰−
90mRb 106.90(3) keV 258(4) s β (97.4%) 90Sr ۳−
IT (2.6%) 90 Rb
91Rb 37 54 ۹۰٫۹۱۶۵۳7(9) 58.4(4) s β 91Sr ۳/۲(−)
92Rb 37 55 ۹۱٫۹۱۹۷۲9(7) 4.492(20) s β (99.98%) 92Sr ۰−
β, n (.0107%) 91Sr
93Rb 37 56 ۹۲٫۹۲۲۰۴2(8) 5.84(2) s β (98.65%) 93Sr ۵/۲−
β, n (1.35%) 92Sr
93mRb 253.38(3) keV ۵7(15) µs (۳/۲−,۵/۲−)
94Rb 37 57 ۹۳٫۹۲۶۴۰5(9) 2.702(5) s β (89.99%) 94Sr ۳(−)
β, n (10.01%) 93Sr
95Rb 37 58 ۹۴٫۹۲۹۳۰3(23) 377.5(8) ms β (91.27%) 95Sr ۵/۲−
β, n (8.73%) 94Sr
96Rb 37 59 ۹۵٫۹۳۴۲7(3) 202.8(33) ms β (86.6%) 96Sr ۲+
β, n (13.4%) 95Sr
96mRb 0(200)# keV 200# ms [>1 ms] β 96Sr ۱(−#)
IT 96Rb
β, n 95Sr
97Rb 37 60 ۹۶٫۹۳۷۳5(3) 169.9(7) ms β (74.3%) 97Sr ۳/۲+
β, n (25.7%) 96Sr
98Rb 37 61 ۹۷٫۹۴۱۷9(5) 114(5) ms β(86.14%) 98Sr (۰٬۱)(−#)
β, n (13.8%) 97Sr
β, 2n (.051%) 96Sr
98mRb 290(130) keV 96(3) ms β 97Sr (۳٬۴)(+#)
99Rb 37 62 ۹۸٫۹۴۵۳8(13) 50.3(7) ms β (84.1%) 99Sr (۵/۲+)
β, n (15.9%) 98Sr
100Rb 37 63 ۹۹٫۹۴۹۸7(32)# 51(8) ms β (94.25%) 100Sr (۳+)
β, n (5.6%) 99Sr
β, 2n (.15%) 98Sr
101Rb 37 64 ۱۰۰٫۹۵۳۲0(18) 32(5) ms β (69%) 101Sr (۳/۲+)#
β, n (31%) 100Sr
102Rb 37 65 ۱۰۱٫۹۵۸۸7(54)# 37(5) ms β (82%) 102Sr
β, n (18%) 101Sr
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ Nuclear fission product
  5. Primordial radionuclide
  6. Used in rubidium-strontium dating

منابعویرایش