ایزوتوپ‌های لانتان

فلز لانتان به طور طبیعی تنها یک ایزوتوپ پایدار دارد (۱۳۹La) که به تنهایی ۹۹٫۹۱٪ فراوانی طبیعی این عنصر را شامل می‌شود. همچنین تاکنون ۳۸ ایزوتوپ پرتوزا از این عنصر شناسایی شده است که پایدارترین آن‌ها ۱۳۸La با نیمه عمر ۱۰۲×۱۰۹ سال می‌باشد. به طور کلی جرم اتمی ایزوتوپ‌های لانتان بین ۱۱۶٫۹۵ u (۱۱۷La) تا ۱۵۴٫۹۶ u (۱۵۵La) متغیر است.

جدول ایزوتوپ هاویرایش

نماد Z(p) N(n)
جرم ایزوتوپ (u)
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
117La 57 60 ۱۱۶٫۹۵۰۰7(43)# 23.5(26) ms β+ 117Ba (۳/۲+،۳/۲−)
p 116Ba
117mLa 151(12) keV 10(5) ms (۹/۲+)
118La 57 61 ۱۱۷٫۹۴۶۷3(32)# 200# ms β+ 118Ba
119La 57 62 ۱۱۸٫۹۴۰۹9(43)# 1# s β+ 119Ba ۱۱/۲−#
120La 57 63 ۱۱۹٫۹۳۸۰7(54)# 2.8(2) s β+ 120Ba
β+, p 119Cs
121La 57 64 ۱۲۰٫۹۳۳۰1(54)# 5.3(2) s β+ 121Ba ۱۱/۲−#
β+, p 120Cs
122La 57 65 ۱۲۱٫۹۳۰۷1(32)# 8.6(5) s β+ 122Ba
β+, p 121Cs
123La 57 66 ۱۲۲٫۹۲۶۲4(21)# 17(3) s β+ 123Ba ۱۱/۲−#
124La 57 67 ۱۲۳٫۹۲۴۵7(6) 29.21(17) s β+ 124Ba (۷−،۸−)
124mLa 100(100)# keV 21(4) s low(+#)
125La 57 68 ۱۲۴٫۹۲۰۸۱6(28) 64.8(12) s β+ 125Ba (۱۱/۲−)
125mLa 107.0(10) keV 390(40) ms (۳/۲+)
126La 57 69 ۱۲۵٫۹۱۹۵1(10) 54(2) s β+ 126Ba (۵)(+#)
126mLa 210(410) keV 20(20) s (۰−،۱−،۲−)
127La 57 70 ۱۲۶٫۹۱۶۳۷5(28) 5.1(1) min β+ 127Ba (۱۱/۲−)
127mLa 14.8(12) keV 3.7(4) min β+ 127Ba (۳/۲+)
IT 127La
128La 57 71 ۱۲۷٫۹۱۵۵9(6) 5.18(14) min β+ 128Ba (۵+)
128mLa 100(100)# keV <1.4 min IT 128La (۱+،۲−)
129La 57 72 ۱۲۸٫۹۱۲۶۹3(22) 11.6(2) min β+ 129Ba ۳/۲+
129mLa 172.1(4) keV 560(50) ms IT 129La ۱۱/۲−
130La 57 73 ۱۲۹٫۹۱۲۳۶9(28) 8.7(1) min β+ 130Ba ۳(+)
131La 57 74 ۱۳۰٫۹۱۰۰7(3) 59(2) min β+ 131Ba ۳/۲+
131mLa 304.52(24) keV ۱۷0(10) µs ۱۱/۲−
132La 57 75 ۱۳۱٫۹۱۰۱0(4) 4.8(2) h β+ 132Ba ۲−
132mLa 188.18(11) keV 24.3(5) min IT (76%) 132La ۶−
β+ (24%) 132Ba
133La 57 76 ۱۳۲٫۹۰۸۲2(3) 3.912(8) h β+ 133Ba ۵/۲+
134La 57 77 ۱۳۳٫۹۰۸۵۱4(21) 6.45(16) min β+ 134Ba ۱+
135La 57 78 ۱۳۴٫۹۰۶۹۷7(11) 19.5(2) h β+ 135Ba ۵/۲+
136La 57 79 ۱۳۵٫۹۰۷۶4(6) 9.87(3) min β+ 136Ba ۱+
136mLa 255(9) keV 114(3) ms IT 136La (۸)(−#)
137La 57 80 ۱۳۶٫۹۰۶۴۹4(14) 6(2)×104 a EC 137Ba ۷/۲+
138La[n ۴] 57 81 ۱۳۷٫۹۰۷۱۱2(4) ۱٫۰2(1)×1011 a β+ (66.4%) 138Ba ۵+ ۹.0(1)×10−4
β- (33.6%) 138Ce
138mLa 72.57(3) keV 116(5) ns (۳)+
139La[n ۵] 57 82 ۱۳۸٫۹۰۶۳۵۳3(26) پایدار[n ۶] ۷/۲+ ۰٫۹۹۹۱0(1)
140La[n ۵] 57 83 ۱۳۹٫۹۰۹۴۷۷6(26) 1.6781(3) d β- 140Ce ۳−
141La 57 84 ۱۴۰٫۹۱۰۹۶2(5) 3.92(3) h β- 141Ce (۷/۲+)
142La 57 85 ۱۴۱٫۹۱۴۰۷9(6) 91.1(5) min β- 142Ce ۲−
143La 57 86 ۱۴۲٫۹۱۶۰۶3(17) 14.2(1) min β- 143Ce (۷/۲)+
144La 57 87 ۱۴۳٫۹۱۹۶0(5) 40.8(4) s β- 144Ce (۳−)
145La 57 88 ۱۴۴٫۹۲۱۶5(10) 24.8(20) s β- 145Ce (۵/۲+)
146La 57 89 ۱۴۵٫۹۲۵۷9(8) 6.27(10) s β- (99.99%) 146Ce ۲−
β-, n (.007%) 145Ce
146mLa 130(130) keV 10.0(1) s β- 146Ce (۶−)
147La 57 90 ۱۴۶٫۹۲۸۲4(5) 4.015(8) s β- (99.96%) 147Ce (۵/۲+)
β-, n (.04%) 146Ce
148La 57 91 ۱۴۷٫۹۳۲۲3(6) 1.26(8) s β- (99.85%) 148Ce (۲−)
β-, n (.15%) 147Ce
149La 57 92 ۱۴۸٫۹۳۴۷3(34)# 1.05(3) s β- (98.6%) 149Ce ۵/۲+#
β-, n (1.4%) 148Ce
150La 57 93 ۱۴۹٫۹۳۸۷7(43)# 510(30) ms β- (97.3%) 150Ce (۳+)
β-, n (2.7%) 149Ce
151La 57 94 ۱۵۰٫۹۴۱۷2(43)# 300# ms [>300 ns] β- 151Ce ۵/۲+#
152La 57 95 ۱۵۱٫۹۴۶۲5(43)# 200# ms [>300 ns] β- 152Ce
153La 57 96 ۱۵۲٫۹۴۹۶2(64)# 150# ms [>300 ns] β- 153Ce ۵/۲+#
154La 57 97 ۱۵۳٫۹۵۴۵0(64)# 100# ms β- 154Ce
155La 57 98 ۱۵۴٫۹۵۸۳5(86)# 60# ms β- 155Ce ۵/۲+#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. Bold for stable isotopes, bold italics for near-stable isotopes (half-life longer than the age of the universe)
  4. Primordial radionuclide
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ محصول شکافت هسته‌ای
  6. Theoretically capable of spontaneous fission

منابعویرایش