ایزوتوپ‌های مندلیفیم

عنصر مندلیفیم عنصری مصنوعی است که در رآکتورهای هسته‌ای تولید می‌شود و در نتیجه هیچ ایزوتوپ پایداری نداشته و جرم اتمی استاندارد برای آن قابل تعریف نیست. نخستین ایزوتوپ شناسایی شده این عنصر ۲۵۶Md بود که در سال ۱۹۵۵ میلادی تولید و ردیابی شد. تاکنون ۱۶ ایزوتوپ (۲۴۵Md تا ۲۶۰Md) و ۵ ایزومر هسته‌ای از مندلیفیم شناسایی شده است که پایدارترین ایزوتوپ در این میان ۲۵۸Md با نیمه عمر ۵۱٫۳ روز است.

جدول ایزوتوپ‌هاویرایش

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر حالت واپاشی[n ۱] ایزوتوپ دختر اسپین
excitation energy
245Md 101 144 ۲۴۵٫۰۸۰۸1(33)# 0.90(25) ms SF (متنوع) (۱/۲-)#
α (به ندرت) 241Es
245mMd 200(100)# keV 400(200) ms
[0.35(+23-16) s]
α 241Es (۷/۲+)
β+ (به ندرت) 245Fm
246Md 101 145 ۲۴۶٫۰۸۱۷1(28)# 1.0(4) s α 242Es
β+ (rare) 246Fm
247Md 101 146 ۲۴۷٫۰۸۱۵2(22)# 1.12(22) s SF (متنوع) ۱/۲-#
α (rare) 243Es
247mMd ~0.2 s α (۹۹٫۹۹٪) 243Es
SF (10−4%) (متنوع)
248Md 101 147 ۲۴۸٫۰۸۲۸2(26)# 7(3) s β+ (80%) 248Fm
α (۲۰٪) 244Es
β+, SF (.05%) (متنوع)
249Md 101 148 ۲۴۹٫۰۸۲۹1(22)# 24(4) s α (۶۰٪) 245Es (۷/۲-)
β+ (40%) 249Fm
249mMd 100(100)# keV 1.9(9) s (۱/۲-)
250Md 101 149 ۲۵۰٫۰۸۴۴2(32)# 52(6) s β+ (93%) 250Fm
α (۷٪) 246Es
β+, SF (.02%) (متنوع)
251Md 101 150 ۲۵۱٫۰۸۴۷۷4(20) 4.0(5) min β+ (90%) 251Fm ۷/۲-#
α (۱۰٪) 247Es
252Md 101 151 ۲۵۲٫۰۸۶۴3(14)# 2.3(8) min β+ (50%) 252Fm
α (۵۰٪) 248Es
253Md 101 152 ۲۵۳٫۰۸۷۱4(3)# 12(8) min
[6(+12-3) min]
β+ 253Fm ۷/۲-#
α 249Es
254Md 101 153 ۲۵۴٫۰۸۹۵9(11)# 10(3) min β+ 254Fm (۰-)
α (به ندرت) 250Es
254mMd 50(100)# keV 28(8) min β+ 254Fm (۳-)
α (به ندرت) 250Es
255Md 101 154 ۲۵۵٫۰۹۱۰۸4(7) 27(2) min β+ (92%) 255Fm (۷/۲-)
α (۸٪) 251Es
SF (.15%) (متنوع)
256Md 101 155 ۲۵۶٫۰۹۳۸9(13)# 77(2) min β+ (89%) 256Fm (۱-)
α (۱۱٪) 252Es
257Md 101 156 ۲۵۷٫۰۹۵۵۴۲4(29) 5.52(5) h EC (84.8%) 257Fm (۷/۲-)
α (۱۵٫۲٪) 253Es
SF (1%) (متنوع)
258Md 101 157 ۲۵۸٫۰۹۸۴۳1(5) 51.5(3) d α (۹۹٫۹۹٪) 254Es (۸-)#
β- (.0015%) 258No
β+ (.0015%) 258Fm
258mMd 0(200)# keV 57.0(9) min EC (70%) 258Fm ۱-#
SF (20%) (متنوع)
β- (10%) 258No
α (۱٫۲٪) 254Es
259Md[n ۲] 101 158 ۲۵۹٫۱۰۰۵1(22)# 1.60(6) h SF (98.7%) (متنوع) ۷/۲-#
α (۱٫۳٪) 255Es
260Md 101 159 ۲۶۰٫۱۰۳۶5(34)# 27.8(8) d SF (85%) (متنوع)
α (۵٪) 256Es
EC (5%) 260Fm
β- (3.5%) 260No
  1. اختصارها:
    SF: شکافت خود به خود
  2. Not directly synthesized, occurs as decay product of 259No

منابعویرایش