باز کردن منو اصلی

ایگور کوزمیچ لیگاچف از سیاست‌مردان روسیه است.

او در سیبری زاده شد. مدت طولانی در سیبری و استان تومسک زندگی و کار کرد. تحصیلات عالی خود را در رشته‌های فنی و علوم انسانی در مسکو به پایان رساند. در نواسیبرسک در کارخانه هواپیما سازی چکالوف و در مقام‌های دبیر اول کمیته ایالتی حزب کمونیست شوروی، صدر هیئت رئیسه شورای نمایندگان زحمتکشان استان، دبیر کمیته ایالتی استان، کار کرد.

در سالهای آغاز دهه ۶۰ معاون رئیس شعبه حزب کمونیست اتحاد شوروی، از سال ۱۹۶۵ تا سال ۱۹۸۳ دبیر اول کمیته حزبی حزب کمونیست اتحاد شوروی در استان تومسک، از سال ۱۹۸۳، مجدداً مدیر شعبه در کمیته مرکزی و دبیر کمیته مرکزی، ۱۹۸۵ تا سال ۱۹۹۰ عضو هیئت سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی و دبیر دوم این حزب بود.

او در سال ۱۹۴۲ به عضویت حزب کمونیست در آمد. چند بار به نمایندگی شورایعالی اتحاد شوروی و جمهوری سوسیالیستی فدراتیو روسیه انتخاب شد. در حال حاضر نیز، معاون صدر شورای احزاب کمونیست متحد است.

منابعویرایش