بارسمانس

ارتشبد ساسانی

بارسمانَس یکی از بزرگان و اسپهبدان شاهنشاهی ساسانی بود. او برای شرکت در نبرد دارا در سال ۵۳۰ در برابر امپراتوری بیزانس به رهبری بلیساریوس شناخته شده‌است. بارسمانس در این نبرد پس از پیروز فرمانده دوم بود و در آنجا کشته شد. به گفته پروکوپیوس او یک چشم خویش را از دست داده بود.

بارسمانس
درگذشته۵۳۰
وفاداری شاهنشاهی ساسانی
درجهاسپهبد
جنگ‌ها و عملیات‌هاجنگ ایبری
  • جنگ دارا

منابعویرایش

  • Martindale, John Robert; Jones, Arnold Hugh Martin; Morris, J., eds. (1992). The Prosopography of the Later Roman Empire, Volume III: A.D. 527–641. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. p. 171. ISBN 978-0-521-20160-5.