نبرد دارا نبردی بود میان ایرانیان ساسانی و امپراتوری بیزانس در سال ۵۳۰ میلادی. این نبرد یکی از نبردهای جنگ ایبری بود.

نبرد دارا
بخشی از جنگ‌های ایران و روم

نقشه جنگ
تاریخ۵۳۰
موقعیت
دارا (جنوب ترکیه)
نتایج پیروزی امپراتوری روم شرقی
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی ساسانی امپراتوری روم شرقی
هرولی
هون‌ها
فرماندهان و رهبران
بارسمانس
پیروز
بدخش
بلیساریوس
جان
هرموجنس
قوا
۴۰۰۰۰ ۲۵۰۰۰
تلفات و ضایعات
بیش از ۵۰۰۰ ناشناخته

امپراتوری بیزانس از سال ۵۲۷ میلادی با ساسانیان در جنگ بود. علت این جنگ را کوشش قباد یکم برای زرتشتی کردن مردم ایبری فرض کرده‌اند.

منابع ویرایش