بازهای آلی هسته ای (Nucleobase) عبارتند از بازهای دارای نیتروژن که در نوکلئوزیدها ، نوکلئوتیدها ، RNAو DNA یافت میشوند.

نوکلئوبازهای اولیه عبارتند از سیتوزین، گوانین، آدنین (در DNA و RNA)، تیمین (فقط DNA) و اوراسیل (فقط RNA)، بانام ختصاریC، G،A T،U،

پورین‌ها به همراه پیریمیدین‌ها سازنده بازهای آلی هستند که در ساختار دی‌ان‌آ به صورت نوکلئوتید شرکت دارند.

جستارهای وابستهویرایش

پورین

پیریمیدین

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی