بازهای آلی

بازهای آلی هسته ای (Nucleobase) عبارتند از بازهای دارای نیتروژن که در نوکلئوزیدها ، نوکلئوتیدها ، RNAو DNA یافت میشوند.

نوکلئوبازهای اولیه عبارتند از سیتوزین، گوانین، آدنین (در DNA و RNA)، تیمین (فقط DNA) و یوراسیل (فقط RNA)، بانام اختصاریC، G،A ،T،U.

پورین‌ها به همراه پیریمیدین‌ها سازنده بازهای آلی هستند که در ساختار دی‌ان‌ای به صورت نوکلئوتید شرکت دارند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی