بافت (زیست‌شناسی)

مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه با وظایف مشخص

بافت مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه است که بر روی هم کار مشخصی را انجام می‌دهند. بافت‌شناسی دانش مطالعه بافت‌ها است.

به عبارتی دیگر، بافت:گروهی از سلول‌ها هستند که هماهنگ با یک دیگر وظیفه ای را انجام می‌دهند

نکته:تک سلولی‌ها فاقد بافت اند

بافت گیاهی ویرایش

 
برش عرضی از بافت کلانشیم

مجموعه یاخته‌های هم شکل و همانندی که عهده‌دار عمل ویژه‌ای می‌باشند بافت نامیده می‌شوند. هر اندامی مانند ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و دانه شامل چندین بافت می‌باشد. هر بافت خود با توجه به ساختار سلولی و آرایشی و عملکردی‌ای که دارد، دارای تنوع نیز می‌باشد. اقسام بافت‌های گیاهی به شرح زیر معرفی می‌شوند:

 1. بافت پوششی یا بشره‌ای که اپیدرمی نامیده می‌شود
 2. بافت چوب پنبه‌ای
 3. بافت پارانشیم
 4. بافت کلانشیم
 5. بافت اسکرانشیم
 6. بافت ترشحی - مجاری شیرابه‌ای
 7. بافت آوندی

بافت جانوری ویرایش

در بدن انسان چهار بافت سلولی وجود دارد که عبارتند از:

 1. بافت پیوندی (همبند)
 2. بافت پوششی
 3. بافت ماهیچه‌ای (عضلانی)
 4. بافت عصبی

منابع ویرایش

۱. کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی - نویسنده:دکتر جواد قریشی الحسینی - انتشارات به نشر