باز کردن منو اصلی

بافت مجموعه‌ای از سلول‌های مشابه است که بر روی هم کار مشخصی را انجام می‌دهند. بافت‌شناسی دانش مطالعه بافت‌ها است.

بافت گیاهیویرایش

 
برش عرضی از بافت کلانشیم

مجموعه یاخته‌های هم شکل و همانندی که عهده‌دار عمل ویژه‌ای می‌باشند بافت نامیده می‌شوند. هر اندامی مانند ریشه، ساقه، برگ، گل، میوه و دانه شامل چندین بافت می‌باشد. هر بافت خود با توجه به ساختار سلولی و آرایشی و عملکردی‌ای که دارد، دارای تنوع نیز می‌باشد. اقسام بافت‌های گیاهی به شرح زیر معرفی می‌شوند:

 1. بافت پوششی یا بشره‌ای که اپیدرمی نامیده می‌شود
 2. بافت چوب پنبه‌ای
 3. بافت پارانشیم
 4. بافت کلانشیم
 5. بافت اسکرانشیم
 6. بافت ترشحی - مجاری شیرابه‌ای
 7. بافت آوندی

بافت جانوریویرایش

در بدن انسان چهار بافت سلولی وجود دارد که عبارتند از:

 1. بافت پیوندی (همبند)
 2. بافت پوششی
 3. بافت ماهیچه‌ای
 4. بافت عصبی

منابعویرایش

۱. کتاب تشریح و مورفولوژی گیاهی - نویسنده:دکتر جواد قریشی الحسینی - انتشارات به نشر