در زمان حکومت هائه بورو امپراتور بویو، بویو به دو قسمت دانگ بویو و باک بویو تقسیم شد. باک بویو به جولبون معروف بود. جولبون از پنج قبیله متحد تشکیل شده بود که در پایین به دو قبیله مهم آن اشاره شده است.

گیروویرایش

گیرو مهم‌ترین قبیله جولبون بود زیرا فرمانروای او یعنی گو موسئو دانگون فرمانروای کل جولبون نیز بود. او فرمانروایی بسیار عاقل و زیرک بود. دانگ بویو سعی می‌کرد جولبون را تحت سلطه بگیرد اما او با تدبیری که اندیشید توانست جولبون را سالم نگه دارد. او همیشه سعی می‌کرد با دانگ بویو روابط خوبی داشته باشد اما بعد از اینکه او جومونگ را به گیرو آورد روابط گیرو و جولبون با بویو سرد شد و فرمانروایان ترسوی دیگر قبایل جولبون با ایجاد تفرقه اتحاد جولبون را شکسته و گو موسئو دانگون را برکنار کرده و بیرو را به عنوان مرکز جولبون انتخاب کردند و گو موسئو دانگون را منزوی کردند.

بیریوویرایش

رئیس این قبیله فردی به نام سونگ یانگ نام داشت که بسیار مغرور بود پس از اینکه او حکومت جولبون را در دست گرفت گوانا یوانا و هوانا (سه قبیله دیگر) از او حمایت کردند و گیرو را در وضعیت بدی قرار دادند در این وضع بویو با تایین خراج برای جولبون آنان را مجبور به دادن خراج کرد.

گوگوریوویرایش

جومونگ وضع بد گیرو را بهبود می‌بخشد و با تسلیم کردنسونگ یانگ جولبون را متحد می‌سازد. در همین زمان به دلیل متحد شدن جولبون بویو و امپراتوری هان با یکدیگر یکی شده و جولبون را محاصره نظامی و تحریم اقتصادی می‌کنند سوسونو دختر گو موسئو دانگون با کمک بوویئوم یک دزد دریایی بود که تسلیم جومونگ شد و با مهارت دریانوردی که داشت توانست تحریم جولبون را بشکند و از جنوب غذا بیاورند و بلافاصله بعد از شکستن محاصره و تحریم جومونگ با حمله به هیون تو گون یکی از فرمانداری‌های هان، گوگوریو را ایجاد و با دختر گو موسئو دانگون یعنی سوسونو ازدواج و او را همسر دوم خود قرار داد. او گیرو را پایتخت جولبون قرار داد و نامش را جولبون سئونگ تایین کرد.

باکجهویرایش

سوسونو با فرزندانش گوگوریو را ترک کرد و توانست کشور جدیدی به نام باکجه را تأسیس کرد.

پنج قبیله جولبونویرایش

1. گیرو

2. قبیله بیرو

3. هوانا

4. گوانا

5. یوانا

منابعویرایش

imbc برگرفته شده از: جولبون