در زمان حکومت هائه بورو امپراتور بویو، بویو به دو قسمت دانگ بویو و باک بویو تقسیم شد. باک بویو به جولبون معروف بود. جولبون از پنج قبیله متحد تشکیل شده بود که در پایین به دو قبیله مهم آن اشاره شده است.

گیرو

گیرو مهم‌ترین قبیله جولبون بود زیرا رئیس آن یعنی گو موسئو دانگون رئیس شورای روسای کل جولبون نیز بود. او رئیسی بسیار عاقل و زیرک بود. دانگ بویو سعی می‌کرد جولبون را تحت سلطه بگیرد اما او با تدبیری که اندیشید توانست جولبون را سالم نگه دارد. او همیشه سعی می‌کرد با دانگ بویو روابط خوبی داشته باشد اما بعد از اینکه او جومونگ را به گیرو آورد روابط گیرو و جولبون با بویو سرد شد و روسای ترسوی دیگر قبایل جولبون با ایجاد تفرقه اتحاد جولبون را شکسته و گو موسئو دانگون را برکنار کرده و بیرو را به عنوان مرکز جولبون انتخاب کردند و گو موسئو دانگون را منزوی کردند.

بیرو

رئیس این قبیله فردی به نام سونگ یانگ نام داشت که بسیار مغرور بود پس از اینکه او حکومت جولبون را در دست گرفت گوانا، یوانا و هوانا (سه قبیله دیگر) از او حمایت کردند و گیرو را در وضعیت بدی قرار دادند در این وضع بویو با تعیین خراج برای جولبون آنان را مجبور به دادن خراج کرد.

گوگوریو

جومونگ وضع بد گیرو را بهبود می‌بخشد و با تسلیم کردن سونگ یانگ جولبون را متحد می‌سازد. در همین زمان به دلیل متحد شدن جولبون بویو و امپراتوری هان با یکدیگر یکی شده و جولبون را محاصره نظامی و تحریم اقتصادی می‌کنند سوسونو دختر گو موسئو دانگون با کمک بوویئوم(یک دزد دریایی که در نبردی تسلیم جومونگ شده بود )و با مهارت دریانوردی که بوویئوم داشت توانست تحریم جولبون را بشکند و از جنوب غلات وارد کند و بلافاصله پس از شکستن محاصره و تحریم اقتصادی، جومونگ با حمله به هیون تو گون یکی از چهار فرمانداری‌امپراتوری هان در کره،گوگوریو را ایجاد و (برای حل مناقشات بر سر تصاحب قدرت )با دختر گو موسئو دانگون یعنی سوسونو ازدواج و او را همسر دوم خود قرار داد.او جولبون را پایتخت گوگوریو قرار داد و نامش را به جولبون سئونگ تقییر داد.

باکجه

سوسونو با فرزندانش گوگوریو را ترک کرد و توانست کشور جدیدی در جنوب کره به نام باکجه تشکیل دهد.

پنج قبیله جولبون

1. گیرو

2. قبیله بیرو

3. هوانا

4. گوانا

5. یوانا

منابع

imbc برگرفته شده از: جولبون