الگو:بویودر زمان حکومت هائه بورو امپراتور بویو، بویو به دو قسمت دانگ بویو و باک بویو تقسیم شد.

جولبون
هانگول
هانجا
Revised RomanizationJolbon
McCune–ReischauerCholpon

باک بویو به جولبون معروف بود. جولبون از پنج قبیله متحد به نامهای گیرو، بیرو، هوانا، گوانا و یوانا تشکیل شده بود.

جومونگ در سال ۳۷ قبل از میلاد جولبون را پایتخت گوگوریو قرار داد.

گیه روویرایش

گیرو مهم‌ترین قبیله جولبون بود زیرا فرمانروای او یعنی یونتابال

فرمانروای کل جولبون نیز بود. او فرمانروایی بسیار عاقل و زیرک بود.[نیازمند منبع] دانگ بویو سعی می‌کرد جولبون را تحت سلطه بگیرد اما او با تدبیری که اندیشید توانست جولبون را سالم نگه دارد.[نیازمند منبع]او همیشه سعی می‌کرد با دانگ بویو روابط خوبی داشته باشد اما بعد از اینکه او جومونگ را به گیرو آورد روابط گیرو و جولبون با بویو سرد شد و فرمانروایان ترسوی دیگر قبایل جولبون با ایجاد تفرقه اتحاد جولبون را شکسته و یونتابال را برکنار کرده و بیرو را به عنوان مرکز جولبون انتخاب کردند و یونتابال را منزوی کردند.[نیازمند منبع]

بیروویرایش

رئیس این قبیله فردی به نام سونگ یانگ نام داشت که خشن امّا دلسوز در امر کمک به مردم جولبون بود پس از اینکه او حکومت جولبون را در دست گرفت گوانا یوانا و هوانا (سه قبیله دیگر) از او حمایت کردند و گیرو را در وضعیت بدی قرار دادند در این وضع بویو با تعیین خراج برای جولبون آنان را مجبور به دادن خراج کرد.

گوگوریوویرایش

گوگوریو سرزمینی بزرگ و پهناور و قدرتمند بود که بوسیله‌ی سوسونو و جومونگ پسر ژنرال هائه‌موسو(رهبر گروه دامل) تاسیس شد . مدتها بعد جومونگ به خاطر یک زخم سطحی از دنیا رفت و امپراطوری گوگوریو را به پسرش یوری واگذار کرد .بعد از یوری پسرش موهیول که خیلی قدرتمند بود امپراطور گوگوریو شد.گوگوریو 705 سال عمر کرد ..

باکجهویرایش

سوسونو با فرزندانش گوگوریو را ترک کرد و توانست کشور جدیدی به نام باکجه را تأسیس کند. باگجه توسط فرزند سوم پادشاه جومونگ اونجو تأسیس گشت و هشت سال قبل از نابودی گوگوریو نابود گشت.

منابعویرایش

imbc