برنگار یکم ایتالیا

برنگار، در یک نسخه خطی قرن دوازدهمی بعنوان شاه به تصویر کشیده شده است.

برنگار یکم (c. 845 – 7 آوریل ۹۲۴[۱]) دوک فریولی از ۸۷۴ تا ۸۹۰ و نه بعد از ۸۹۶،[۲] پادشاه ایتالیا از ۸۸۷ تا زمان مرگ و امپراتور مقدس روم از ۹۱۵ تا زمان مرگ بود.

پانویسویرایش

  1. Rosenwein, p. 270.
  2. AF(M), 887 (p. 102 n3). AF(B), 896 (pp 134–135 and nn19&21).