برهان خلف

یکی از روش‌های اثبات در برهان و منطق

برهان خُلف (به انگلیسی: Proof by contradiction) یکی از روش‌های اثبات در برهان و منطق است. این روش اثبات غیرمستقیم نیز نامیده می‌شود. در روش برهان خلف، برای آنکه ثابت کنیم قضیه‌ای درست است، ثابت می‌کنیم که خلاف آن قضیه، یعنی نقیض آن، نادرست و چنین فرضی منجر به تناقض است.[۱][۲]عبارت انگلیسی Proof by Contradiction به معنی «اثبات با رسیدن به تناقض» به‌نوعی تعریف آن نیز هست.

برهان خلف معمولاً در اثبات عکس یک قضیه به‌کار می‌رود و مورد استفاده در قضیه‌های دوشرطی است.

در زندگی روزمره نیز برهان خلف بسیار استفاده می‌شود. گاهی برای طنز، گاهی برای رد حرف یک نفر و گاهی در سیاست.

روش اثبات با برهان خلفویرایش

به این ترتیب که از صورت سؤال قسمت اول را به‌عنوان فرض و قسمت دوم که باید اثبات شود را به‌عنوان حکم در نظر می‌گیریم. در مرحلۀ بعدی، که باید حکم را اثبات نمائیم، در جهت عکس آن یعنی در جهت اثبات خلاف حکم حرکت می‌کنیم. از این طریق اگر ما به تناقض با فرض صورت مسئله برسیم، به این نتیجه خواهیم رسید که غلط بودن حکم مسئله اشتباه است. پس حکم درست می‌باشد. به این نوع روش اثبات، برهان خلف گفته می‌شود.

استدلال برهان خلفویرایش

فرض کنیم که   گزارهٔ فرض ما و   گزارهٔ حکم ما باشد. به‌طوری که بخواهیم   را از   نتیجه بگیریم؛ یعنی:

 

حال اگر بخواهیم از برهان خلف استفاده کنیم، ابتدا نقیض حکم را می‌سازیم و به عنوان فرض جدید در نظر می‌گیریم و سعی می‌کنیم تا به فرض قدیم برسیم:

 

 

حال اگر   درست بوده باشد، پس نقیضِ آن یعنی   (که همان   می‌باشد) نادرست است و عبارت   دارای تناقض است، اگر چنین باشد، در این صورت یا   یا   باید نادرست باشد. از آنجا که   فرض اصلی ما بوده است، پس نمی‌تواند نادرست باشد، پس   نادرست بوده است، پس نقیضِ   درست است. از آنجا که   برابر با نقیضِ   بود، پس نقیضِ   برابر با نقیضِ نقیضِ   است. همان‌طور که می‌دانید، نقیضِ نقیضِ هر گزاره برابر با خود گزاره است، پس گزارهٔ   درست است و حکم ثابت می‌شود.

ساختار برهان خلفویرایش

برهان خلف از دو استدلال قیاسی تشکیل می‌شود و یک قیاس مرکب است. در استدلال نخست، ما می‌گوئیم که

اگر   صحیح نباشد، آن گاه   صحیح است.

اگر   صحیح باشد،   صحیح است.

پس اگر   صحیح نباشد،   صحیح است.

نتیجهٔ این استدلال، خود مقدمهٔ قیاس استثنایی دیگری می‌شود. در این قیاس می‌گوئیم:

اگر   صحیح نباشد،   صحیح است.

لکن   صحیح است (بنا بر فرض قبلی یا چون یکی از اصول موضوع ماست).

پس   صحیح است.

منابعویرایش

  1. G. H. Hardy, A Mathematician's Apology; Cambridge University Press, 1992. شابک ‎۹۷۸۰۵۲۱۴۲۷۰۶۷. PDF p.19.
  2. S. M. Cohen, "Introduction to Logic", Chapter 5 "proof by contradiction ... Also called indirect proof or reductio ad absurdum ..."

المنطق، محمدرضا مظفر، بحث قیاس خلف