بزرگسال

(تغییرمسیر از بزرگ‌سال)

بزرگسال به شخصی گفته می‌شود که به بلوغ جنسی یا روانی یا اجتماعی رسیده یا کسی که از نظر قانونی بزرگسال محسوب می‌شود.

بزرگسالی از نظر قضایی ویرایش

در ایران ویرایش

قدرت تصرف در اموال:

در قانون ایران صغار (غیربزرگسال) محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند. قانون مدنی ایران سن بلوغ را برای پسر ۱۵ سال قمری و برای دختر ۹ سال قمری تعیین کرده‌اند.[۱]

مسؤلیت قضایی:

در قانون ایران اطفال مبری از مسئولیت کیفری هستند. مرز طفولیت و بزرگسالی حد بلوغ شرعی تعیین شده‌است.[۲]

بزرگسالی از نظر زیست‌شناختی ویرایش

به‌طور معمول، مرز بزرگسالی از نظر زیست‌شناختی، بروز نشانه‌های ثانویهٔ بلوغ در بدن افراد تعیین می‌شود.

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش