باز کردن منو اصلی

بقا یا برزیستن به تلاش برای زنده ماندن گفته می‌شود و در معانی زیر کاربرد دارد: