بوعز پسر شلمون و راحاب، از بستگان شوهر نعومی بود که در کتاب روت عهد عتیق، نامش به عنوان مردی ثروتمند و صاحب ملک ذکر شده‌است. بزرگ‌ترین پسر او از روت عوبید نام دارد که جدّ داوود است. دشتی منسوب به بوعز، در نزدیکی بیت اللحم یهودیه وجود دارد.

RembrandtBoasRuth.jpg

منابع

کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید، ترجمه فاضل خان همدانی، ویلیام گلن، هنری مرتن، تهران: اساطیر، ۱۳۷۹، شابک ‎۹۶۴−۳۳۱−۰۶۸-X