بومگاه (به انگلیسی: ecotope) در زیست‌شناسی به بخش غیر زندهٔ زیست‌بوم گفته می‌شود.

به‌طور کلی به مواد غیرزنده‌ای که بستر مناسبی را برای به وجود آمدن حیات مهیا کرده باشد بومگاه گفته می‌شود. به‌عبارتی دیگر بومگاه بستری است که خود به تنهایی عامل حیات نیست اما از شروط اصلی به وجود آمدن حیات است.

منابع