بژل یک بیماری عفونتی است که توسط تروپونماپالیدوم زیر گونه اندومیکوم ایجاد میشود و به طور عمده در آفریقا وجود داشته. بیماری عمدتاً در کودکان رخ داده و ضایعات پوستی بسیار مسری ایجاد میکند. عوارض احشایی نادر است. پنی سیلین داروی انتخابی این بیماری است.

بژل
تخصصInfectious disease
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
آی‌سی‌دی-۱۰A65
آی‌سی‌دی-۹-سی‌ام104
دادگان بیماری‌ها30090
سمپD014211
Infiltration of skin due to endemic syphilis.jpg

منابعویرایش

Jawetz, Melnick, & Adelberg's Medical Microbiology, Twenty-Fifth Edition - LANGE Basic Science