بی‌خدایی مسیحی

اعتقاداتویرایش

  1. ادعای عدم واقعیت خدا در عصر ما و همچنین، دانسته‌های مربوط به خدا که بخشی از الهیات سنتی مسیحی را تشکیل می‌دهد؛
  2. اصرار به مقابله با فرهنگ معاصر به عنوان یکی از کارهای ضروری دینی؛
  3. درجات مختلف جدایی از کلیسا؛
  4. محوریت شخص عیسی در الهیات.[۱]


بیش تر خدا ناباوران مسیحی اعتقاد دارند که خدا هیچ وقت وجود نداشته‌است. اما تعداد کمی هم هستند که به مرگ خدا به معنای واقعی اعتقاد دارند.[۲] توماس جی. جی آلتیزر از سرشناسان این دسته است. او به مرگ خدا، به عنوان یک اتفاق رستگاری بخش باور دارد.

او در کتابش، انجیل مسیحیان بی خدا می‌نویسند:

"امروزه هر کسی می‌تواند غیبت خدا را تجربه کند، اما فقط مسیحیان می دانند که او مرده است و مرگ او، اتفاقی قطعی و نهایی است. این اتفاق در تاریخ ما یک بشریت نوین و آزاد ایجاد کرده‌است."[۳]

برخورد با فرهنگویرایش

جدایی از کلیساویرایش

پانویسویرایش

  1. Ogletree, Thomas W. The Death of God Controversy. New York: Abingdon Press, 1966.
  2. Lyas, Colin. "On the Coherence of Christian Atheism." The Journal of the Royal Institute of Philosophy 45(171): 1970.
  3. Altizer, Thomas J. J. The Gospel of Christian atheism. Philadelphia: The Westminster Press, 1966.