تابع دیفرانسیل‌پذیر

(تغییرمسیر از تابع مشتق‌پذیر)

در حساب دیفرانسیل و انتگرال (شاخه‌ای از ریاضیاتتابع دیفرانسیل‌پذیر تابعی است که مشتق آن در هر نقطه از دامنه‌اش وجود داشته باشد. نمودار تابع دیفرانسیل‌پذیر باید خط مماسی غیر عمودی در هر نقطه‌ از دامنه‌اش داشته‌باشد. در نتیجه، یک تابع دیفرانسیل‌پذیر نسبتاً باید نرم باشد و نمی‌تواند شامل هیچ نقطهٔ شکست، خم، نوک و یا هر نقطه‌ای با مماس عمودی باشد.[۱]

یک تابع دیفرانسیل‌پذیر

منابع ویرایش

  1. Wikipedia contributors, "Differentiable function," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Differentiable_function&oldid=540407140 (accessed June 1, 2013).

جستارهای وابسته ویرایش