باز کردن منو اصلی

در منطق و ریاضیات، ترکیب دوشرطی یک عملگر منطقی است که دو گزاره را به هم وصل می‌کند تا نشان دهد، p اگر و فقط اگر q، که p فرض یا فرضیه است و q حکم یا نتیجه می‌باشد.

جستارهای مربوطویرایش